Bird Watching Goyer Golf & Country Club

natuurgids birdwatching goyer golfclub

Op een druilerige zateragochtend vertrok een klein groepje leden voor de jaarlijkse Birdwatching ochtend op De Goyer Golf & Country Club. Wat is dit toch een bijzondere plek. Zoveel afwisseling en zoveel vogels. Zelfs op zo’n dag als vandaag. De golfclub is ‘Geo Gecertificeerd’ en daarom gericht op duurzaam golfbaanbeheer dat ervoor zorgt dat de baan een belangrijke rol speelt bij het behoud en ontwikkeling van de natuur.

Vogels kunnen helpen met het golfbaanbeheer. Witte kwikstaarten vangen insecten als langpootmuggen, die laag boven het gras vliegen. De Groene specht eet mieren en zanglijsters verdelgen slakken. Merels trekken regenwormen uit de toplaag en Scholeksters eten met hun lange snavel bodemdieren die een stukje dieper zitten.

Voor het baanbeheer is de Spreeuw de belangrijkste soort. Spreeuwen (maar ook groene spechten) voeden zich met emelten en engerlingen. Emelten (larven van de langpootmug) en engerlingen (larven van de meikever) knagen onder de grond aan de graswortels en ondermijnen zodoende de kwaliteit van de baan. Deze bodemdieren dienen vooral als voedsel voor de jonge Spreeuwen in het nest. De Spreeuwen zijn in staat om met hun fijne snavel de larve uit de eigen gang te trekken en maken dus geen grote gaten in het gras (zoals bijvoorbeeld de Zwarte kraai).

Tot op heden zijn er 50 soorten vogels waargenomen:

 • Blauwe Reiger
 • Boerenzwaluw 
 • Boomklever
 • Boomvalk 
 • Bruine Kiekendief
 • Buizerd
 • Ekster
 • Gaai
 • Gierzwaluw
 • Goudhaan
 • Graspieper
 • Groenling
 • Grote bonte specht
 • Grote Lijster
 • Heggenmus
 • Holenduif
 • Houtduif
 • Huismus
 • Huiszwaluw
 • Kauw
 • Kleine karekiet
 • Kleine mantelmeeuw
 • Kneu
 • Knobbelzwaan
 • Kokmeeuw
 • Koolmees
 • Kuifeend
 • Meerkoet
 • Merel
 • Oeverzwaluw
 • Parkgans
 • Pimpelmees
 • Putter
 • Roodborst
 • Scholekster
 • Sijs
 • Slechtvalk
 • Sperwer
 • Spreeuw
 • Staartmees
 • Tjiftjaf
 • Vink
 • Waterhoen
 • Watersnip
 • Wilde eend
 • Winterkoning
 • Witte kwikstaart
 • Zanglijster
 • Zwarte kraai
 • Zwartkop
natuurgids birdwatching goyer golfclub
birdwatching goyer golfclub natuurgids natuursafari's
birdwatching goyer golfclub natuurgids natuursafari's
birdwatching goyer golfclub natuurgids natuursafari's
About the author

Mijn liefde voor, en kennis van de natuur deel ik graag met de mensen om mij heen. Door mensen dingen over de natuur te leren, wil ik de omgang van de mens met de natuur verbeteren; de natuur kennen, is ervan houden, is de natuur beschermen. Hiermee hoop ik een bijdrage te leveren voor de natuur van vandaag en in de toekomst.

Related Posts